O Spółce

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. jest Spółką prowadzącą działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Mińsk Mazowiecki i okolic.

Spółka powstała na mocy aktu założycielskiego z 11.12.1991 roku, a jej działania oparte są przede wszystkim o przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2015 nr 139 poz. 1893) oraz przepisy rozporządzeń wykonawczych do tejże ustawy, które w sposób szczegółowy regulują kwestie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, jak również wprowadzają na przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne powołane w oparciu o wskazaną ustawę rygorystyczne zasady co do jakości świadczenia usług i ich niezawodności

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim działa w oparciu o:

- Decyzję z dnia 04.12.2002 rok wydaną przez Burmistrza miasta Mińsk Mazowiecki zezwalającą na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyjęty uchwałą Rady Miasta Mińsk Mazowiecki nr XXX/300/13 z dnia 27.05.2013 roku

Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, przyjętą uchwałą Rady Miasta Mińsk Mazowiecki nr XIII.145.2016 z dnia 25.01.2016 roku

Pragniemy podkreślić, iż jesteśmy przedsiębiorstwem, które zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest uprawnione do zawierania umów o zaopatrzenie w wodę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami tylko przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne mają taką możliwość, a inne podmioty nie mające statusu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego i nie mające odpowiednich zezwoleń i regulaminów, takich umów zawierać nie mogą.

Pragniemy poinformować, iż system zaopatrzenia w wodę miasta Mińsk Mazowiecki jest systemem niezawodnym. System oparty jest na dwóch stacjach uzdatniania wody (dwóch źródłach zasilania) i sieci wodociągowej pierścieniowo-rozdzielczej. Taki system powoduje pewność dostawy naszych usług.

Przykładamy olbrzymią wagę co do jakości wody dostarczanej odbiorcom. Posiadamy własne laboratorium, z akredytacją wydaną przez Państwowe Centrum Akredytacji, które działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz 1989), cyklicznie przeprowadza analizy wody przeznaczonej do spożycia. Dążąc do jak najwyższej jakości dostarczanej odbiorcom wody, tak aby każdy nasz odbiorca mógł spokojnie pić tzw. „kranówkę”, laboratorium nasze wykonuje równocześnie z Sanepidem, cykliczny monitoring kontrolny wody, kilkakrotne w tygodniu analizy technologiczne jakości wody, jak również stałe badania studni głębinowych. Jakość dostarczanej przez nas wody, jak i niezawodność jej dostaw są dla nas priorytetem, dlatego też przykładamy do tego ogromną wagę.


Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy pod numerem KRS: 0000045805, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

NIP: 822-000-37-89

REGON: 710015064

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 45.085.000 zł.


metryczka


Wytworzył: Sławomir Zduńczyk (15 kwietnia 2021)
Opublikował: Sławomir Zduńczyk (15 kwietnia 2021, 11:24:11)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zduńczyk (20 kwietnia 2021, 11:25:09)
Zmieniono: Aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1839