RODO

Szanowni Państwo, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. podejmuje szereg działań w celu spełnienia wymagań określonych w przepisach RODO. Jako Administrator danych osobowych chcemy zapewnić naszym klientom, kontrahentom i osobom kontaktującym się ze Spółką poczucie pełnego bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania danych osobowych.
 
W celu zminimalizowania potencjalnego ryzyka naruszenia Państwa danych osobowych, wdrożyliśmy nowe procedury i aktualizujemy je na bieżąco aby zapewnić bezpieczeństwo danych. Prowadzimy okresowe szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych. 

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (dalej: RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, chcielibyśmy przedstawić Państwu najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej. Wypełniając obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 13 RODO, poniżej wyjaśniamy:
 
KTO JEST ADMINSTRATOREM DANYCH?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki
 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pwikminsk.pl
 
W JAKIM CELU PRZETWARZANE SĄ DANE OSOBOWE ?
Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest uwarunkowana zależnościami pomiędzy Panią/Panem a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie stanowić realizacja obowiązków Przedsiębiorstwa wynikających z przepisów prawa, takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przepisy wykonawcze do ww. ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy uchwały NR XXXII.296.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 6 września 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przetwarzanie jest również niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 
Dane przetwarzane są w następujących celach:
 • zawarcie umowy i realizacja umowy, która wiąże Panią/Pana z Administratorem, lub działania niezbędne do jej zawarcia na świadczone przez Spółkę usługi dotyczące ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • świadczenie usług
 • przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb inwestycji
 • roszczenia
 • zapewnienie komunikacji
 • obsługa zgłoszeń i reklamacji
 • dostępie do informacji publicznej
 • realizacji zamówień publicznych
 • w celach analitycznych i statystycznych
 • w celu zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej
 • przeprowadzenia procesu rekrutacji
 • zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy pomocy monitoringu wizyjnego
 • na podstawie udzielonej zgody
 
KOMU PRZEKAZYWANE SĄ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Pani/Pana dane osobowe Spółka może udostępniać następującym podmiotom:
świadczącym Spółce usługi informatyczne, prawne, podatkowe, rachunkowe podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. banki) właściwe organy uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres uznany za konieczny do celu, w jakim zostały zebrane (w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych). Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, w przypadku, gdy taki wymóg określają przepisy lub regulacje prawa oraz w celu ustalenia, wykonywania lub obrony praw Administratora.
 
 
JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ?
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, Warszawa.
 
CZY PODANIE DANYCH JEST NIEZBĘDNE DO ZAWARCIA UMOWY?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub realizacji usługi. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail nie jest warunkiem rozpatrzenia sprawy a ma na celu przyspieszenie jej rozpoznania i ułatwienie kontaktu z Panią/Panem.
 
TRANSFER DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY ORAZ PROFILOWANIE
Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu) ani przekazywane do państw trzecich (państwa nienależące do EOG) lub organizacji międzynarodowych.

metryczka


Wytworzył: Sławomir Zduńczyk (15 kwietnia 2021)
Opublikował: Sławomir Zduńczyk (15 kwietnia 2021, 13:21:14)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zduńczyk (25 maja 2023, 07:40:14)
Zmieniono: Aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1857