Zakres działalności Spółki


Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. jest prowadzenie działalności komunalnej w za­kresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków, gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz świadczenie usług na rzecz osób fizycz­nych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości praw­nej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), a w szczególności:

 1. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z)
 2. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z)
 3. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21 .Z)
 4. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związa­na z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z)
 5. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21. Z)
 6. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)
 7. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z)
 8. Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z)
 9. Produkcja nawozów i związków azotowych (PKD 20.15.Z)
 10. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD. 71.12.Z) 
 11. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z)
 12. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z)
 13.  Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 33.17.Z)
 14. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z)
 15. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)
 16. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)
 17. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z)
 18. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)
 19. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z)
 20. Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z)
 21. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do ukła­dów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z)
 22. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z)
Szczegółowe dane dotyczące Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. można znaleźć na stronie internetowej spółki pod adresem: www.pwikminsk.pl

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Piątkowska - Piłat (10 sierpnia 2016)
Opublikował: Małgorzata Piątkowska-Piłat (10 sierpnia 2016, 13:00:14)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zduńczyk (18 kwietnia 2021, 19:16:26)
Zmieniono: Aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 14474