zamówienie na:

Wykonanie modelu hydraulicznego oraz hydrodynamicznego sieci wodociągowej dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
nr sprawy: JRP.272.4.2018
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 12 kwietnia 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp  

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki

O G Ł A S Z A
WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
prowadzonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych
w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
NA
„WYKONANIE MODELU HYDRAULICZNEGO ORAZ HYDRODYNAMICZNEGO SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.  W MIŃSKU MAZOWIECKIM”
 
 
I.       Zamawiający.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki
gm. Mińsk Mazowiecki, powiat miński, woj. mazowieckie
strona internetowa:  www.pwikminsk.pl, www.bip.pwikminsk.pl
tel./faks: /25/ 758 58 60, e-mail: biuro@pwikminsk.pl
 
II.      Tryb zamówienia.
Zamówienie prowadzone  jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro - zamówienie sektorowe. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim, dla postępowań powyżej 30 000 euro.
 
III.    Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  sp. z o.o. pod adresem: www.bip.pwikminsk.pl oraz w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przy ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Wersja papierowa SIWZ będzie udostępniana Wykonawcy na podstawie wcześniej złożonego wniosku. Koszt jednej strony SIWZ: 0,50 PLN. Specyfikacja zostanie przesłana wykonawcy na wskazany adres w ciągu 5 dni roboczych od momentu przyjęcia przez zamawiającego pisemnego wniosku.
 
IV.    Opis przedmiotu zamówienia.
1.         Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie modelu hydraulicznego oraz hydrodynamicznego sieci wodociągowej miasta Mińsk Mazowiecki zgodnie ze specyfikacją techniczną, stanowiącą Część I do SIWZ oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącego Część III do SIWZ.
 
2.         Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
48000000-8:  Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
72260000-5:  Usługi w zakresie oprogramowania
72263000-6:  Usługi wdrażania oprogramowania
80533100-0:  Usługi szkolenia komputerowego
72000000-5: Usługi informatyczne: konsultacje, opracowania oprogramowania, internetowe i wsparcie.
45231400-9:   Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

 
3.       Opis przedmiotu zamówienia.
3.1.      Model Hydrauliczny będzie zawierał następujące funkcje:
·         zintegrowanie z następującymi systemami funkcjonującymi w przedsiębiorstwie:
o   GIS - dane geometryczne systemu dystrybucji wody wraz z ich opisami oraz charakterystykami (materiały, średnice, wiek, charakterystyki pomp, zbiorników, armatury sieciowej, itp.)
o   system Billingowy – informacje o zużywanej wodzie przez klientów PWiK,
o   monitoringiem sieci (SCADA) – przepływ, ciśnienie, alarmy
·           posiadać relacyjną bazę danych typu SQL
·           obliczenia ciśnienia, przepływów, dopływów i odpływów oraz wynikające z nich wartości takie jak: prędkość przepływu, starta ciśnienia, spadki ciśnienia,
·           symulacja stanów dynamicznych na podstawie zadanych szeregów czasowych
·           obliczanie jakości wody,
·           porównywanie kierunku przepływu różnych przypadków obliczeń gospodarka wodomierzowa i utrzymanie sieci
·           wyznaczanie zapotrzebowania dla węzłów na podstawie średniego dziennego zużycia
·           edycja, obliczania i analizowania nowych oraz obecnych obiektów
·           umożliwiać definiowanie parametrów dla rezerwuarów,
·           możliwość tworzenia nieograniczonej ilości wzorów rozbioru wody przez klientów,
·           system będzie używał do obliczeń danych z wodomierzy głównych, słupków pomiarowych, danych rzeczywistych SCADA a także na podstawie danych z systemu bilingowego
·           dla kilku odbiorców znajdujących się na jednym przyłączu system policzy sumaryczne zużycie z uwzględnieniem wzorców rozbioru dla poszczególnych klientów/kontrahentów
·           umożliwiać wizualizacje danych o przepływie, zużyciu i ciśnieniu
·           umożliwiać wykonywanie symulacji na odcinkach istniejących, projektowanych oraz koncepcjach,
·           wspomagać pracowników Zamawiającego podczas procesu wydawania warunków technicznych
·           prezentować wyniki symulacji w postaci kolorowych kartogramów
·           prezentować kierunki przepływu wody,
·           identyfikacja stref zasilania z poszczególnych SUW-ów
·           zadania zmiennego w czasie rozkładu wzorcowego dla dowolnego węzła,
·           mieć możliwość sprawdzenia poprawności topologii sieci,
·           mieć możliwość animacji pracy sieci wodociągowej zgodnie z zadanym krokiem czasowym,
·           mieć możliwość animacji zmian w czasie podstawowych wielkości wyliczanych przez aplikację
·           dynamicznego prezentowania wyników modelowania z możliwością wyboru skoku czasowego
·           automatycznego generowania styli animacji na podstawie wybranych parametrów oraz ich właściwości
·           prezentowania wyników symulacji w postaci opisowej (etykiet)
·           umożliwiać definiowanie dowolnej grafiki jako symbolu dla węzłów oraz innych obiektów punktowych
·           umożliwienia wyboru jednostki jaka definiuje wielkości oraz szerokości obiektów
·           umożliwiać wykonywania zapytań do bazy wyników modelowania poprzez edytor SQL
·           umożliwiać eksport wyników symulacji do formatu xlsx oraz SHP zarówno dla konkretnego kroku czasowego jak i całości symulacji,
·           umożliwić eksport gotowego skalibrowanego modelu sieci wodociągowej do formatu *.inp obsługiwanego przez oprogramowanie Epanet 2.0
 
3.2.             W ramach wdrożenia Modelu Hydraulicznego Wykonawca dokona:

·         integracji oferowanego Modelu Hydraulicznego z systemami: SCADA, GIS, Odczyt radiowy SENSUS – billing
·         modernizacji SCADA która będzie prezentowała dane w trybie ONLINE
·         dostawy sprzętu, urządzeń
·         dokonania wstępnej kalibracji modelu hydraulicznego na podstawie danych otrzymanych z zamontowanych rejestratorów 
·         zaprojektowania ilości oraz lokalizacji punktów modelowych na podstawie wstępnej kalibracji
·         zaprojektowania i wykonania punktów modelowych
·         ponownej kalibracji modelu hydraulicznego
·         szkolenie
·            wykonania koncepcji modernizacji SUW Kędzierak, Pompowni III Stopnia oraz ewentualnej budowy stacji strefowej podnoszenia ciśnienia wody na terenie dawnego poligonu
wskazanie kierunków modernizacji sieci wodociągowej serwisu gwarancyjnego
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Części III Opis Przedmiotu Zamówienia niniejszej SIWZ.
 
V.      Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
 
VI.     Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o wartości do 20 % wartości zamówienia podstawowego.
 
VII.   Warunki udziału w postępowaniu.
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w  art. 12  Regulaminu dotyczące:
1.  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
2.  Posiadania niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
2.1.    Posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia;
 
W zakresie powyższego warunku Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał w sposób należyty, co najmniej dwa (odrębne umowy) modele hydrauliczne dla miasta / gminy o łącznej liczbie ludności wynoszącej co najmniej
30 000 mieszkańców.
 
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku potencjalni Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi te zostały wykonane, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ wraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
 
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, Zamawiający oczekuje, że przynajmniej jeden z Wykonawców będzie spełniał warunek wiedzy i doświadczenia określony przez Zamawiającego - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten z Wykonawców, który w imieniu wszystkich wykazywać będzie spełnianie tego warunku,
 
Ocena spełniania powyższego warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa powyżej.
 
2.2.    Posiadania potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 
a) w zakresie powyższego warunku Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia co najmniej jedna osobą odpowiedzialną za przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie: obsługi dostarczonego oprogramowania oraz w dziedzinie modelowania hydraulicznego sieci wodociągowych, uzupełniania danych, kalibracji i weryfikacji modelu. Szkolenie przeprowadzone zostanie w formie wykładów i ćwiczeń.
Termin przeprowadzenia szkoleń Zamawiający ustali z potencjalnym Wykonawcą na etapie podpisywania umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia. Minimalny wymiar szkoleń to 20 godzin szkoleniowych rozbitych na 4 dni.)
 
b) w zakresie powyższego warunku Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą posiadającą poniższe minimalne kwalifikacje:
Dyplom ukończenia studiów wyższych i uzyskania tytułu naukowego magistra inżyniera na kierunku Inżynieria Środowiska
Dyplom ukończenia szkolenia AutoCAD
Dyplom ukończenia szkolenia z obsługi systemu GIS
Dyplom ukończenia szkolenia z obsługi systemu do matematycznego modelowania sieci wodociągowych
c) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków określonych w pkt. 2.2. lit. a) i b) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, które będą odpowiedzialne za przeszkolenie pracowników, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacjami o podstawie do dysponowania tymi osobami wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ
d) w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunek dysponowania odpowiednim potencjałem oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oceniany będzie łącznie – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku,
e) ocena spełniania powyższego warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa powyżej.
2.3.      Sytuacji ekonomicznej i finansowej
a) w zakresie powyższego warunku Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych i 00/100). Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania ważnej polisy na w/w kwotę przez cały okres obowiązywania umowy.
b) w celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wymaganej wysokości.
c) w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia oceniany będzie łącznie – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku.
d) ocena spełniania powyższego warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa powyżej.
2.4.      O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali zamówienia lub wykonali je nienależycie i do dnia otwarcia ofert nie usunęli skutków nie wykonania lub nienależytego wykonania zamówienia,
b) wykonawców, z którymi Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia
albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy,
c) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
d) wykonawców, którzy zalęgają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
e) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa skarbowego,
f) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa skarbowego,
g) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa skarbowego,
h) spółki komandytowe oraz komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa skarbowego,
i) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa skarbowego,
j) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy:
a) nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
b) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego
postępowania,
c) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą albo
nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 
VIII. Termin wykonania.
Termin wykonania zamówienia – do dnia 15.12.2018 roku.
 
IX.    Wadium.
1.    Każda oferta winna być zabezpieczona wadium o wartości:
30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)
2.    Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
3.    Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1)    pieniądzu,
2)    poręczeniach bankowych;
3)    gwarancjach bankowych;
4)    gwarancjach ubezpieczeniowych.
4.    W przypadku składania wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a)    nazwę zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
b)    określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
c)    kwotę gwarancji/poręczenia,
d)    termin ważności gwarancji/poręczenia,
e)    oświadczenie Gwaranta/Poręczyciela, w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w pkt 16.16. IDW,
f)     zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą.
g)    gwarancja lub poręczenie winny przewidywać okres bezwarunkowej wypłaty maksymalnie do 30 dni od pierwszego pisemnego żądania wypłaty wadium.
5.    Zamawiający dopuszcza, w przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, możliwość wniesienia wadium w częściach. Z zastrzeżeniem, iż wadium wniesione we wskazany wyżej sposób opiewać musi na 100% wymaganej kwoty.
6.    W przypadku wniesienia wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia w formie, o której mowa w pkt. 16.3 ppkt 2–4 IDW winno ono w swej treści zawierać wyraźne wskazanie wszystkich Wykonawców tworzących konsorcjum (wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) tj. wraz z podaniem ich nazw i siedzib.
7.    W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia wadium może być wniesione przez Pełnomocnika Wykonawców, o których mowa w punkcie 14.12.2 IDW.
8.    Miejsce i sposób wniesienia wadium
Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku: PKO S.A. Nr 21 1240 2702 1111 0000 3037 4766
Dowód wpłaty należy dołączyć do oferty.
9.    Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach można w oryginale dołączyć do oryginału oferty.
10.  Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
11.  Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
12.  Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
13.  Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i wybranej formie spośród możliwych wymienionych w pkt 16.3. IDW.
14.  Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
15.  Zwrot wadium
15.1.  Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
a)    upłynął termin związania ofertą;
b)    zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;
c)    Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.
15.2.  Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:
a)    który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
b)    który został wykluczony z postępowania;
c)    którego oferta została odrzucona
16.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a)    odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
b)    nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c)    zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 
X.      Kryterium oceny ofert i ich znaczenie.
 
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Zapytaniu ofertowym:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Kryterium nr 1: CENA BRUTTO OFERTY (C) – waga 80 % będzie obliczone na podstawie wzoru matematycznego: C = Cn/Cb*80
gdzie:
C - liczba punktów w kryterium Cena,
Cn - najniższa oferowana cena brutto,
Cb - cena brutto badanej oferty.
 
Kryterium nr 2 : OKRES GWARANCJI (G) – waga 20 % będzie obliczone na podstawie wzoru matematycznego: G = Gb/Gn * 10
gdzie:
G – liczba otrzymanych punktów w kryterium Okres gwarancji,
Gb – oferowany Okres gwarancji w pełnych miesiącach,
Gn – najdłuższy Okres gwarancji w pełnych miesiącach.
 
UWAGA!!!
Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie może być dłuższy niż 72 miesięcy. Oferty mające okres gwarancji równy lub dłuższy niż 72 miesięcy otrzymają maksymalną liczbę punktów (10 - dziesięć). Oferty mające krótszy okres gwarancji niż 36 miesiące oraz oferty, w których wykonawca nie określi ilości miesięcy gwarancji zostaną odrzucone.
 
Ostateczna ilość punktów P w ramach oceny całościowej, przyznanych ofercie każdego z Wykonawców, obliczona zostanie na podstawie poniższego wzoru:
P=C x 80% + G x 20 %
Wszelkie obliczenia będą wykonywane z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczę punktów P spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryterium C, G Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
 
XI.    Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przy ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki do dnia 12.04.2018r. godz. 11:00.
 
XII.   Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w Sali Konferencyjnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przy ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki  w dniu 12.04.2018r. o godz. 11:05.
 
 
Załączniki:
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania (3747kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ (9073kB) pdf
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy (751kB) pdf
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (290kB) pdf
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (783kB) pdf
Załącznik nr 4 - Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia (409kB) pdf
Załącznik nr 5 - Wykaz zrealizowanych usług (497kB) pdf
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (289kB) pdf
Wzór umowy (9301kB) pdf
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (1165kB) pdf
Opis przedmiotu zamówienia OPZ (5793kB) pdf  

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 11.04.2018r 
Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 11.04.2018r (332kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Magdalena Zalewska, Małgorzata Soszyńska, Radosław Sekular
Opublikował: Magdalena Zalewska (21 marca 2018, 09:23:45)

Ostatnia zmiana: Magdalena Zalewska (13 kwietnia 2018, 07:43:31)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10666