zamówienie na:

Kompleksowe rozwiązanie systemu gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: JRP.272.12.2017
wartość: powyżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 31 stycznia 2018  12:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający na podstawie art. 93 ust.1 pkt.4 ustawy Pzp unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. 
OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Mińsku Mazowieckim działając jako Zamawiający ogłasza zamówienie sektorowe na roboty budowlane prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2017r. poz. 1579) na:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania:
"KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE SYSTEMU GOSPODARKI OSADOWEJ NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIŃSKU MAZOWIECKIM"
realizowanego w ramach projektu:
"STWORZENIE INNOWACYJNEGO SYSTEMU GOSPODARKI OSADOWEJ I UZDATNIANIA WODY DLA POTRZEB AGLOMERACJI MIŃSK MAZOWIECKI"
Projekt ubiega się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś Priorytetowa II-Ochrona Środowiska, w tym Adaptacja do Zmian Klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka Wodno-Ściekowa w Aglomeracjach

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2017S 213-443349.pdf (4121kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
TOM I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.pdf (14493kB) pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf (849kB) pdf
Załącznik nr 1a do SIWZ.pdf (1238kB) pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ-JEDZ.pdf (7483kB) pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ.pdf (213kB) pdf
Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf (223kB) pdf
Załącznik nr 5 do SIWZ.pdf (416kB) pdf
Załącznik nr 6 SIWZ.pdf (255kB) pdf
Załącznik nr 7 SIWZ.pdf (257kB) pdf
Załącznik nr 8 SIWZ.pdf (390kB) pdf
Załącznik nr 9 SIWZ.pdf (290kB) pdf
Załącznik nr 10 SIWZ.pdf (267kB) pdf
Załącznik nr 11 SIWZ.pdf (335kB) pdf
TOM II - Wzór umowy.pdf (16787kB) pdf
TOM III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -SPIS DOKUMENTACJI.pdf (747kB) pdf
Część opisowa-Program Funkcjonalno-Użytkowy.pdf (2866kB) pdf
Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.pdf (1904kB) pdf
Załącznik nr 1 - Spis przepisów i norm.pdf (556kB) pdf
Załącznik nr 2 Wypis i wyrys z MPZP.pdf (765kB) pdf
Załącznik nr 3 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (3422kB) pdf
Załącznik nr 4 - Opinia sanitarna.pdf (2724kB) pdf
Załącznik nr 5 - Postanowienie RDOŚ.pdf (3358kB) pdf
Załącznik nr 6 - Pozwolenie wodno-prawne.pdf (2069kB) pdf
Załącznik nr 7 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponiowania nieruchomością na cele budowlane.pdf (406kB) pdf
Załącznik nr 8 - Kopia mapy zasadniczej.pdf (1390kB) pdf
Załącznik nr 9 Schemat technologiczny modernizacji i rozbudowy oczyszczalni.pdf (5451kB) pdf
Załącznik nr 10 Plan Zagospodarowania Terenu.pdf (1962kB) pdf
Załącznik nr 13.1 Ob.nr 4 Budynek krat z kanałem dopływowym.pdf (5443kB) pdf
Załącznik nr 13.2 Ob. nr 7 Budynek pompowni głównej.pdf (12396kB) pdf
Załącznik nr 13.3 Ob. nr 8 i nr 40 i nr 41 Piaskownik z tłuszczownikiem wraz z obiektami sąsiednimi.pdf (5374kB) pdf
Załącznik nr 13.4 Ob. nr 10 Komora KDF i KDP.pdf (3066kB) pdf
Załącznik nr 13.5 Ob. nr 11 Osadnik wstępny.pdf (13986kB) pdf
Załącznik nr 13.6 Ob. nr 12 Komora symultaniczna.pdf (3360kB) pdf
Załącznik nr 13.7 Ob. nr 13A i 13B Osadniki wstępne z komorami K06 i K07.pdf (12558kB) pdf
Załącznik nr 13.8 Ob. nr 15 i 16 Budynek operacyjny WKF I i II.pdf (9156kB) pdf
Załącznik nr 13.9 Ob. nr 17 Zasobnik osadu przefermentowanego.pdf (7713kB) pdf
Załącznik nr 13.10 Ob. nr 20 Odsiarczalnik biogazu.pdf (1889kB) pdf
Załącznik nr 13.11 Ob. nr 21 Zbiornik Biogazu.pdf (20449kB) pdf
Załącznik nr 13.12 Ob. nr 21A Agregat kogeneracyjny.pdf (2058kB) pdf
Załącznik nr 13.13 Ob. nr 23 Budynek administracyjny, sterownia.pdf (10321kB) pdf
Załącznik nr 13.14 Ob. nr 24 Stacja trafo, agregatorownia.pdf (984kB) pdf
Załącznik nr 13.15 Ob. nr 25 Stacja trafo SN.pdf (1734kB) pdf
Załącznik nr 13.16 Ob. nr 25a Budynek dmuchaw piaskownika.pdf (1942kB) pdf
Załącznik nr 13.17 Ob. nr 26 Budynek magazynowy.pdf (2213kB) pdf
Załącznik nr 13.18 Ob. nr 27 Budynek warsztatowy.pdf (3125kB) pdf
Załącznik nr 13.19 Ob. nr 28 Budynek socjalny.pdf (3655kB) pdf
Załącznik nr 13.20 Ob. nr 36 Zagęszczacz osadu.pdf (5323kB) pdf
Załącznik nr 13.21 Ob. nr 36A Stacja PIX.pdf (7378kB) pdf
Załącznik nr 13.22 Ob. nr 37 Reaktor biologiczny (komory KN i KD).pdf (10490kB) pdf
Załącznik nr 13.23 Ob. nr 38 Budynek dmuchaw.pdf (2938kB) pdf
Załącznik nr 13.24 Ob. nr 40 Separator piasku (wiata).pdf (3818kB) pdf
Załącznik nr 13.25 Komora K6.pdf (1224kB) pdf
Załącznik nr 13.26 Komora 010.pdf (2858kB) pdf
Załącznik nr 13.27 Komora K011.pdf (967kB) pdf
Załącznik nr 13.28. Ob. nr 14 Komora pomiarowa.pdf (1035kB) pdf
Załącznik nr 13.29. Ob. nr 35 Budynek przepływomierza.pdf (815kB) pdf
Załącznik nr 11 Dokumentacja geotechniczna_część1 (archiwalna).pdf (13151kB) pdf
Załącznik nr 11 Dokumentacja geotechniczna_część2 (archiwalna).pdf (8723kB) pdf
Załącznik nr 12.1 Budynek krat (obiekt nr 4), kanały dopływowe wraz zkomorami nr1, nr2, nr5, K08, K010, Piaskownik (Ob. nr 6).pdf (6156kB) pdf
Załącznik nr 12.2 Budynek pomponi głównej ( Ob. nr 7).pdf (1579kB) pdf
Załącznik nr 12.3 Piaskownik z tłuszczownikiem ( Ob. nr 8) wraz z obiektami sąsiednimi nr 40 i 41.pdf (10745kB) pdf
Załącznik nr 12.4 Osadnik wstępny ( Ob. nr 11).pdf (4317kB) pdf
Załącznik nr 12.5 Osadniki wtórne, obieg nr 13A i 13B.pdf (3708kB) pdf
Załącznik nr 12.6 Budynek operacyjnego WKF I (Obiekt nr 15) i WKF II (Obiekt nr 16) - 1.pdf (6997kB) pdf
Załącznik nr 12.6 Budynek operacyjnego WKF I (Obiekt nr 15) i WKF II (Obiekt nr 16) - 2.pdf (12180kB) pdf
Załącznik nr 12.7 Zbiornik osadu przefermentowanego ( Obiekt nr 17).pdf (17994kB) pdf
Załącznik nr 12.8 Istniejący budynek odwadniania i higienizacji osadów ( Obiekt nr 18, 19).pdf (2730kB) pdf
Załącznik nr 12.9 Zbiornik biogazu ( Obiekt nr 21).pdf (758kB) pdf
Załącznik nr 12.10 Budynek administracyjny, sterownia ( Obiekt nr 23).pdf (1993kB) pdf
Załącznik nr 12.11 Stacja trafo, agregatorownia ( Obiekt nr 24).pdf (3226kB) pdf
Załącznik nr 12.12 Budynek magazynowy ( Obiekt nr 26).pdf (893kB) pdf
Załącznik nr 12.13 Budynek warsztatowy ( Obiekt nr 27).pdf (2008kB) pdf
Załącznik nr 12.14 Budynek socjalny ( Obiekt nr 28).pdf (2814kB) pdf
Załącznik nr 12.15 Magazyn ( Obiekt nr 29,32,33).pdf (2324kB) pdf
Załącznik nr 12.16 Zagęszczacz ( Obiekt nr 36) i fermentor ( Obiekt nr 42).pdf (1477kB) pdf
Załącznik nr 12.17 Reaktor biologiczny ( Obiekt nr 37), komory KN i KD.pdf (835kB) pdf
Załącznik nr 12.18 Budynek dmuchaw ( Obiekt nr 38), wiata stacji PIX ( Obiekt nr 36A - zmiana na 42).pdf (1695kB) pdf
Załącznik nr 12.19 Zbiornik retencyjny ścieków ogólnospławnych ( Obiekt nr 39).pdf (3492kB) pdf
Załącznik nr 12.20 Rozdzielnia SN, odsiarczalniki biogazu, magazynka i portierni ( Obiekty nr 25,20,M,P).pdf (1400kB) pdf
Załącznik nr 14 Uproszczony wypis z rejestru gruntów.pdf (685kB) pdf
TOM IV - PREAMBUŁA.pdf (2207kB) pdf
Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna:
Załącznik nr 1 do SIWZ.docx (63kB) word
Załącznik nr 1a do SIWZ.docx (53kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ.docx (256kB) word
Załącznik nr 3 do SIWZ.docx (46kB) word
Załącznik nr 4 do SIWZ.docx (47kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ.docx (50kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ.docx (43kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ.docx (42kB) word
Załącznik nr 8 do SIWZ.docx (44kB) word
Załącznik nr 9 do SIWZ.docx (42kB) word
Załącznik nr 10 do SIWZ.docx (42kB) word
Załącznik nr 11 do SIWZ.docx (44kB) word
Tom_IV_Wykaz_cen.xlsx (23kB) excel
Wyjaśnienie treści SIWZ:
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia_1.pdf (1299kB) pdf
Wyjaśnienie treści SIWZ - 05 grudzień 2017r:
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1072kB) pdf
WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (4275kB) pdf
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (395kB) pdf
Standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (181kB) word
TOM IV - PREAMBUŁA_WYKAZ CEN NIE AKTUALNY (2207kB) pdf
Tom_IV_Wykaz cen AKTUALIZACJA (23kB) excel
Tom_IV_Wykaz cen NIE AKTUALNY (23kB) excel
Uzupełniony PZT_lokalizacja ob.K05,K09,K11,K12,K1,K6 (1688kB) pdf
Załącznik nr 13.14 Ob.nr24, Stacja trafo, agregatornia_AKTUALIZACJA (1839kB) pdf
Załącznik nr 13.15 Ob. nr 25 Stacja trafo SN_AKTUALIZACJA (2710kB) pdf
Załącznik nr 13.30. Ob nr 6_PIASKOWNIK (3148kB) pdf
Załącznik nr 13.31_ob nr 29_Wiata _Budynek magazynowy (1540kB) pdf
Załącznik nr 13.32.ob nr 39_Zbiornik retencyjny ścieków ogólnospławnych (5766kB) pdf
Załącznik nr 13.33.ob nr 13a i 13b_Osadniki wtórne_kolumny napływu (4907kB) pdf
OGŁOSZENIE ZMIAN LUB DODATKOWYCH INFORMACJI_TED.pdf (56kB) pdf
OGŁOSZENIE ZMIAN LUB DODATKOWYCH INFORMACJI_TED_2017-OJS235-488609-pl.pdf (84kB) pdf
Wyjaśnienie treści SIWZ - 6 grudnia 2017r:
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ BIP.pdf (6914kB) pdf
Wyjaśnienie treści SIWZ - 12 grudzień 2017r.:
Wyjaśnienie treści SIWZ.pdf (4704kB) pdf
Wyjaśnienia treści SIWZ - 19.12.2017r.:
WYJASNIENIA TREŚCI SIWZ BIP.pdf (1903kB) pdf
bo. nr 17 zbiornik osadu przefermentowanego.pdf (1759kB) pdf
budynek krat przekroje A,B,C,D.pdf (8827kB) pdf
budynek warsztatowy instalacje.pdf (3747kB) pdf
budynek warsztatowy wentylacja przekrój A,B,C.pdf (5824kB) pdf
budynek warsztatowy wentylacja rzut parteru.pdf (3533kB) pdf
kanały technologiczne przy budynku krat.pdf (9585kB) pdf
ob. nr 4 budynek krat.pdf (4016kB) pdf
ob. nr 7 pompownia ścieku surowego i osadu.pdf (4982kB) pdf
ob. nr 12 komora symultaniczna.pdf (6102kB) pdf
ob. nr 23 instalacja c.o. i c.t. rzut parteru.pdf (4592kB) pdf
ob. nr 23 instalacja c.o. i c.t. rzut piętra.pdf (3867kB) pdf
ob. nr 23 instalacje rzut parteru.pdf (6164kB) pdf
ob. nr 23 instalacje rzut piętra.pdf (4043kB) pdf
ob. nr 23 rozwinięcie instalacji.pdf (5745kB) pdf
ob. nr 23 instalacje rzut piętra.pdf (4043kB) pdf
ob. nr 23 rozwinięcie instalacji.pdf (5745kB) pdf
ob. nr 23 wentylacja rozwinięcie.pdf (5080kB) pdf
ob. nr 23 wentylacja rzut parteru.pdf (4066kB) pdf
ob. nr 23 wentylacja rzut piętra.pdf (3156kB) pdf
ob. nr 23 wentylatornia.pdf (3087kB) pdf
ob. nr 28 instalacja c.o. parter.pdf (643kB) pdf
ob. nr 28 instalacja c.o. piętro.pdf (613kB) pdf
ob. nr 28 instalacja c.o. rzut piwnic.pdf (629kB) pdf
ob. nr 28 instalacja wod-kan parter.pdf (583kB) pdf
ob. nr 28 instalacja wod-kan piętro.pdf (466kB) pdf
ob. nr 28 instalacja wod-kan rzut piwnic.pdf (526kB) pdf
ob. nr 28 plan instalacji elektrycznej rzut parteru.pdf (856kB) pdf
ob. nr 28 plan instalacji elektrycznej rzut piętra.pdf (598kB) pdf
ob. nr 28 plan instalacji elektrycznej.pdf (590kB) pdf
ob. nr 28 rozwinięcie instalacji.pdf (483kB) pdf
ob. nr 28 rozwnięcie instalacji cd.pdf (670kB) pdf
ob. nr 28 schemat zasilania i tablice rozdzielcze.pdf (309kB) pdf
ob. nr 36a Zagęszczacz osadów wstępnych.pdf (1511kB) pdf
piaskownik przedmuchiwany 1.pdf (4898kB) pdf
piaskownik przedmuchiwany 2.pdf (11208kB) pdf
pompownia plan parteru.pdf (6386kB) pdf
pompownia przekrój B.pdf (4393kB) pdf
pompownia przekrój C.pdf (6032kB) pdf
pompownia przekrój D.pdf (4307kB) pdf
pompownia przekrój E.pdf (4400kB) pdf
pompownia w II etapie przekrój 2.pdf (5774kB) pdf
pompownia w II etapie przekrój.pdf (5573kB) pdf
projekt instalacji ob. nr 28.pdf (3278kB) pdf
Schemat zasilania oczyszczalni ścieków w energię eletryczną.pdf (133kB) pdf
WKF przekroje A,B.pdf (9165kB) pdf
WKF przekroje E,F.pdf (6771kB) pdf
WKF przekroje G,H.pdf (6575kB) pdf
WKF przekroje J,K,L.pdf (5822kB) pdf
WKF przekrój C.pdf (5844kB) pdf
zlewnia ścieków dowożonych.pdf (3789kB) pdf
ob.27 budynek warsztatowy chenmat obwodowy sterowania blokady i sygnalizacji wentylacji.pdf (1429kB) pdf
ob.27 budynek warsztatowy plan instalacji elektroenergetycznych.pdf (4035kB) pdf
ob.27 budynek warsztatowy plan instalacji odgromowej.pdf (3350kB) pdf
ob.27 budynek warsztatowy schemat elektryczny ideowy.pdf (1166kB) pdf
ob.27 budynek warsztatowy schemat montażowy i zestaw rozdzielni Rw.pdf (2878kB) pdf
część 5 technologiczna - budynek dmuchaw piaskownika przedmuchiwanego rzut i przekroje.pdf (3913kB) pdf
część 5 technologiczna - budynek dmuchaw z rozdzielnią 1 kW rzut i przekroje.pdf (1615kB) pdf
część 5 technologiczna - budynek krat rzut i przekroje.pdf (14460kB) pdf
część 5 technologiczna - fermenter rzut i przekroje.pdf (737kB) pdf
część 5 technologiczna - komora denitryfikacji rzut i przekroje.pdf (6996kB) pdf
część 5 technologiczna - komora K4 rzut i przekroje.pdf (732kB) pdf
część 5 technologiczna - komora K5 rzut i przekroje.pdf (653kB) pdf
część 5 technologiczna - laboratorium,kotlownia,sterownia-projekt laboratorium.pdf (2098kB) pdf
część 5 technologiczna - piaskownik wstępny rzut i przekroje.pdf (2498kB) pdf
część 5 technologiczna - plan sytuacyjno-wysokościowy.pdf (7014kB) pdf
część 5 technologiczna - pompownia główna ścieków i osadów przekrój F-F.pdf (4328kB) pdf
część 5 technologiczna - profil hydrauliczny.pdf (3252kB) pdf
część 5 technologiczna - reaktor biologiczny rzut i przekroje.pdf (1441kB) pdf
część 5 technologiczna - schemat technologiczny.pdf (3869kB) pdf
część 5 technologiczna - separator piasku pod wiatą rzut i przekroje.pdf (779kB) pdf
część 5 technologiczna - WKF z budynkiem operacyjnym przekroje.pdf (3969kB) pdf
część 5 technologiczna - WKF z budynkiem operacyjnym przekrój E-E.pdf (2246kB) pdf
część 5 technologiczna - WKF z budynkiem operacyjnym przekrój J-J.pdf (1550kB) pdf
część 5 technologiczna - zb. osadu - ist. osadnik Imhoffa rzut i przekroje.pdf (3975kB) pdf
część 5 technologiczna - zb. retencyjny ścieków ogólnospławnych rzut i przekroje.pdf (1330kB) pdf
ob nr 23 schemat montażowy rys 15.pdf (6568kB) pdf
ob. nr 23 plan instalacji elektroenergetycznych parter.pdf (6279kB) pdf
ob. nr 23 plan instalacji elektroenergetycznych piętro.pdf (6122kB) pdf
ob. nr 23 plan instalacji piorunochronnej.pdf (4111kB) pdf
ob. nr 23 schemat montażowy rys 11.pdf (4975kB) pdf
ob. nr 23 schemat montażowy rys 12.pdf (4424kB) pdf
ob. nr 23 schemat montażowy rys 13.pdf (5128kB) pdf
ob. nr 23 schemat montażowy rys 14.pdf (5818kB) pdf
ob. nr 23 schemat obwodowy rys 6.pdf (3334kB) pdf
ob. nr 23 schemat obwodowy rys 7.pdf (4284kB) pdf
ob. nr 23 schemat obwodowy rys 8.pdf (4462kB) pdf
ob. nr 23 schemat obwodowy rys 9.pdf (2948kB) pdf
ob. nr 23 schemat obwodowy rys 10.pdf (4142kB) pdf
ob. nr 23 schemat rozdzielni rys.1.pdf (1114kB) pdf
ob. nr 23 schemat rozdzielni rys.2.pdf (4674kB) pdf
ob. nr 23 zestaw rozdzielni skrzynkowej rys 16.pdf (666kB) pdf
ob. nr 23 zestaw rozdzielni skrzynkowej rys 17.pdf (1569kB) pdf
Automat. rodział przepływu ścieków dobudowa odpływów zasilania.pdf (343kB) pdf
Automatyczny rozdział przepływu ścieków- mapa do celów projektowych.pdf (2190kB) pdf
Automatyczny rozdział przepływu ścieków schemat skrzynek obiektówych.pdf (222kB) pdf
Automatyczny rozdział przepływu ścieków sterownik cz 1.pdf (295kB) pdf
Automatyczny rozdział przepływu ścieków sterownik cz 2.pdf (249kB) pdf
Automatyczny rozdział przepływu ścieków sterownik schemat modułów.pdf (304kB) pdf
zabudowa pomiarowa przepływu ścieków cz 1.pdf (1128kB) pdf
zabudowa pomiarowa przepływu ścieków cz 2.pdf (1033kB) pdf
wyjaśnienie treści SIWZ - 27.12.2017r
wyjasnienie do SIWZ 27.12.2017.pdf (2697kB) pdf
zmiana terminu składania ofert 27.12.2017.pdf (383kB) pdf
schemat ideowy rozdzielni głownej.pdf (613kB) pdf
schemat ideowy rozdzielni RG2nN.pdf (533kB) pdf
zmiana treści SIWZ 27.12.2017.pdf (490kB) pdf
wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 29.12.2017r
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2413kB) pdf
wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 12.01.2018r
WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1225kB) pdf
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji_SprostowanieII.pdf (604kB) pdf
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji_SprostowanieIII.pdf (495kB) pdf
wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 25.01.2018r
WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (3096kB) pdf
wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 29.01.2018r
WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (785kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert 31.01.2018r
Informacja z otwarcia ofert (474kB) pdf
Unieważnienie postępowania:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (576kB) pdf

metryczka


Opublikował: Grzegorz Komuda (7 listopada 2017, 14:27:04)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Komuda (9 lutego 2018, 12:17:59)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9575