zamówienie na:

Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody nr 1 z zapleczem techniczno - administracyjnym przy ul. Mireckiego w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PT/TP-7/14
wartość: powyżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 15 lipca 2014  10:00
wynik postępowania: IDS-BUD S.A. ul. Grzybowska 87; 00-844 Warszawa. Cena netto oferty: 9 960 050,06 PLN. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tuwima 1 05-300 Mińsk Mazowiecki
 
O G Ł A S Z A
 
WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI POWYŻEJ 14 000 EURO – ZAMÓWIENIE SEKTOROWE NA ROBOTY BUDOWLANE:
BUDOWA NOWEJ STACJI UZDATNIANIA WODY NR 1 Z ZAPLECZEM TECHNICZNO - ADMINISTRACYJNYM PRZY UL. MIRECKIEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM.
 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie robót budowlanych z elementami projektowania realizowanych w ramach Kontraktu:
1) Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody nr 1 z zapleczem techniczno - administracyjnym przy ul. Mireckiego w Mińsku Mazowieckim.
2) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z Warunkami Kontraktowymi „FIDIC - Warunki Kontraktowe dla budowy dla robót inżynieryjno – budowlanych projektowanych przez Zamawiającego” – Edycja: 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999) dalej zwanymi również „czerwony FIDIC”.
3) W zakres robót projektowych powierzonych Wykonawcy do realizacji, wchodzić będzie w szczególności m.in.:
a) opracowanie projektu związanego z aranżacją wnętrz dla zaplecza techniczno - administracyjnego nowej Stacji Uzdatniania Wody nr 1 i jego realizacji;
b) opracowanie projektu architektury zieleni dla terenu nowej Stacji Uzdatniania Wody nr 1 i jego realizacji,
c) zaktualizowanie projektu zagospodarowania terenu i jego realizacji,
d) opracowanie elementów zaplecza technicznego i jego realizacji.
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
5) Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
6) W projektach budowlanych, wykonawczych mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, których charakterystyka nie jest gorsza niż parametry urządzeń czy materiałów podanych w opracowaniach projektowych. Wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy urządzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. Zwrot „równoważne” oznacza możliwość uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych poprzez dopuszczenie ofert opartych na równoważnych ustaleniach.
7) Zamawiający zwraca uwagę, ze w przypadku składania przez Wykonawcę propozycji rozwiązań równoważnych, to na Wykonawcy ciąży wykazanie dowodu, iż oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane są zgodne z wymaganiami Zamawiającego.
8) Z wnioskiem o zastosowanie rozwiązań równoważnych Wykonawca ma obowiązek wykazać równoważności, odnosząc się do następujących zagadnień:
a) Parametrów technicznych;
b) Trwałości;
c) Eksploatacji;
d) Funkcjonalności;
e) Rozbudowy;
f)  Celu przedmiotu umowy.
Jeżeli zastosowanie rozwiązania równoważnego wymaga dopełnienia strony formalnej, np., zmiany Pozwolenia na budowę, wykonania projektów, rysunków itp. Wykonawca wraz z Wnioskiem ma obowiązek czynności te dopełnić.
9) Zamawiający przekazuje wraz z SIWZ przedmiar robót. Przedmiar robót przekazany jest wyłącznie dla ułatwienia wyliczenia ceny ofertowej i sporządzenia kosztorysu ofertowego, nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia. Projekty budowlano-wykonawcze określające przedmiot zamówienia obejmują w całości treść projektu budowlanego dając wykonawcom pełną wiedzę o zamówieniu i w sposób umożliwiający złożenie kompletnej oferty.
10) Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy wersję szczegółową kosztorysu ofertowego, który służył Wykonawcy do wyliczenia ceny oferty.  Kosztorys ofertowy należy wykonać przy pomocy programu komputerowego, z podaniem wartości poszczególnych pozycji i cen jednostkowych pozycji, z pełnym wydrukiem obejmującym również zbiorcze zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu.  Kosztorys ofertowy nie będzie miał wpływu na zmianę charakteru wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, które jest i pozostaje wynagrodzeniem ryczałtowym. Kosztorys ofertowy będzie służył określeniu robót zamiennych, dodatkowych (zamówień uzupełniających) oraz zaniechanych (rezygnacji z części robót).

Termin wykonania robót budowlanych:  do dnia 30.11.2015r.

 
Szczegółowe informacje na temat SIWZ  można uzyskać w Pionie Techniczno-Inwestycyjnym PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim ul. Tuwima 1 pok. 6  tel. /025/ 758-58-60 wew. 37 lub /025/ 758-67-12.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia jest bezpłatna.
 
Termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać w PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim ul. Tuwima 1 pok. 4 do dnia 15.07.2014r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.07.2014r. o godz. 10:00 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim ul. Tuwima 1 pok. 4.

Wadium ustala się w wysokości: 300 000,00 zł. /słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100 gr/.

 
Załączniki:

Uzupełnienia:

Zapytania i odpowiedzi

Zawiadomienie o wyborze oferty


metryczka


Opublikował: Grzegorz Komuda (20 czerwca 2014, 14:30:58)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Komuda (18 sierpnia 2014, 14:41:59)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7226